قابل توجه کلیه دانشجویان زیست شناسی (عمومی وگیاهی) متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل٩٠-8٩

برای آشنایی با رشته های امتحانی کارشناسی ارشد زیست شناسی وهمچنین موارد امتحانی وضرایب آن به جدول زیر نگاه کنید.


رشته امتحانی

موارد امتحانی

ضرایب به ترتیب دروس از راست به چپ

کدرشته ها

>>>>>>>>                          1206

 

بیوشیمی

1زبان عمومی وتخصصی2 سلولی مولکولی3 بیوشیمی4ژنتیک5 شیمی-فیزیک6 بیوفیزیک

2-5/1-3-5/1-1-1

علوم گیاهی

1زبان عمومی وتخصصی2 سلولی مولکولی3 بیوشیمی4ژنتیک 5 گیاه شناسی    6 فیزیولوژی گیاهی

2-1-1-1-5/2-5/2

علوم جانوری

1زبان عمومی وتخصصی2 سلولی مولکولی3 بیوشیمی4ژنتیک5 علوم جانوری 6 فیزیولوژی جانوری

2-1-1-1-5/2-5/2

میکروبیولوژی

1زبان عمومی وتخصصی2 سلولی مولکولی3 بیوشیمی4ژنتیک5 میکروبیولوژی

2-1-1-2-4

سلولی ملکولی

1زبان عمومی وتخصصی2 سلولی مولکولی3 بیوشیمی4ژنتیک5 میکروبیولوژی6 بیوفیزیک

2-4-1-1-1-1

ژنتیک

1زبان عمومی وتخصصی2 سلولی مولکولی3 بیوشیمی4ژنتیک5 میکروبیولوژی6 بیوفیزیک

2-1-1-4-1-1

زیست فناوری (بیوتکنولوژی)  گرایش میکروبی

1زبان عمومی وتخصصی2 سلولی مولکولی3 بیوشیمی4ژنتیک5 میکروبیولوژی6 بیوفیزیک

2-1-5/1-5/2-5/2-1

***منبع سازمان سنجش کشور****