بافت پوششی

بافت پوششی از دو لایه تشکیل شده است:

1-تک لایه‌ای یا ساده 

2-چند لایه‌ای یا مطبق


بافت پوششی ساده :  دارای سه نوع است، سنگفرشی ساده، مکعبی ساده ، استوانه‌ای ساده

سنگفرشی ساده:

دارای سلولهای پهن وکشیده هستند و در پرده جداری کپسول بومن کلیه، آندوتلیوم رگهاو مزوتلیوم قلب دیده میشود.

بافت پوششی مکعبی ساده:

این بافت دارای سلولهای مکعبی چهار گوش با هستهای بسیار درشت در وسط

در فوکیلو تیروئید ، لولههای ادراری کلیه یافت میشود.

بافت پوششی استوانهای ساده:

مژهدار

بدون مژه

سلولها استوانهای

هسته نزدیک قاعده سلول

استوانهای مژهدار در لوله رحم

استوانهای بدون مژه در کیسه صفرا

بافت پوششی مطبق یا چند لایهای :

مطبق سنگفرشی

مطبق مکعبی

مطبق استوانهای

مطبق کاذب

متغیر یا تبدیلی

بافت پوششی مطبق سنگفرشی:

سلولهای سطحی پهن و کشیدهاند.

هستهها کشیده شدهاند.

در مری یافت میشود.

در پوست سلولهای سطحی تدریجاً بی شکل و مرده میشوند. خشکی سطح سلولها به دلیل ایجاد ماده کراتینی است.

بافت پوششی مطبق مکعبی

فقط در مجرای غده عرق دیده میشود

دو لایهای است

سلولها مکعبی با هسته گرد و درشت دیده میشوند.

بافت پوششی مطبق استوانهای

این بافت نایاب است

لایههای عمیق آن دارای سلولهای نامنظم است.

فقط سلولهای سطحی استوانهای هستند

در پیشابراه مردان و مجاری بزرگ خارج کننده ترشحات غدد وجود دارند.

بافت پوششی مطبق کاذب

به ظاهر چند لایه است ولی یک لایه است.

سطح پایه‌ای همه سلولها روی غشاء پایه است.

ولی راس همه آنها به سطح نمی‌رسد .

هستهها نزدیک قاعده‌اند .

ممکن است مژه‌دار و یا بدون مژه باشد.

مژه‌دار مثل نای .

بدون مژه مجرای ادرار در مردان

بافت پوششی متغیر یا تبدیلی

اساس نامگذاری این بافت به دلیل تغییر شکل آن از سنگفرشی به مطبق کراتینه نشده و مطبق استوانه ایست

نام دیگر آن پارامالپیگی

سلولهای آن بشکل راکت است

موقع استراحت 6-5 لایه و در مواقع فشار 3-2 لایه است

در مثانه، حالب، لگنچه یافت میشود.

وظایف بافت پوششی

محافظت

ترشح

دفع

جذب

نرم کردن

دریافت حس

تکثیر