بافت پیوندی اختصاصی غضروف

ازمزانشیم منشا میگیرد.

غضروف از سلولی بنام کندروسیت و ماده زمینه ساخته شده است.

کندروسیت سلولی است کروی، دارای گلیکوز آمینو گلیکان و کلاژن II میباشند.

حجره اطراف کندروسیتها را لاکونا میگویند.

در اطراف غضروف پری کندریوم قرار دارد.

ماده زمینهای به دو شکل است :


شکل دار

 بی شکل

انواع غضروف بر سه نوع است :

-غضروف شفاف

- ارتجاعی

- رشتهای

غضروف شفاف:

سلولها را کندروسیت مینامند و از مزانشیم منشاء میگیرند.

ماده زمینهای آن کلاژن نوع II

در تیغه بینی  ، حنجره، نای و برنشها وجود دارد

غضروف ارتجاعی

کندروسیتها از فیبروبلاست منشاء میگیرند.

در گوش خارجی ، لوله استاش، اپی گلوتیس و قسمتی از حنجره وجود دارد.

ماده زمینهای شکل دار آن رشتههای ارتجاعی است.

غضروف رشتهای

ترکیبی از غضروف شفاف و بافت پیوندی سخت منظم است.

در دیسک بین مهرهای و لگن یافت میشود.

ماده زمینهای شکلدار آن کلاژن I میباشند.