بافت پیوندی اختصاصی خون

8-7 % وزن بدن خون است

سلولهای خون شامل :

گلبولهای قرمز یا اریتروسیتها

گلبولهای سفید یا لوکوسیتها

پلاکتها

گلبول قرمز :

اندازه آن 5/7 میکرون است.


در هر میلیمتر مکعب خون حدود 5 میلیون گلبول قرمز وجود دارد.

تعداد گلبولهای قرمز خون در ارتفاع بالا هشت میلیون در میلیمتر مکعب است.

در ارتفاعات مادهای بنام اریتروپویی تین از کلیه ترشح میشود و باعث افزایش تعداد گلبول قرمز میشود.

گلبول قرمز بدون هسته و اندامکهای درون سلول میباشد.

مهمترین جزء مواد آلی هموگلوبین است.

سه نوع هموگلوبین در انسان بالغ وجود دارد.

1-هموگلوبین  (HbA)

2-هموگلوبین  (HbAz)Az

3-هموگلوبین  (HbF)F

گلبولهای سفید:

در هر میلی‌متر مکعب خونی 9000-7000 گلبول سفید است

تک هسته‌ای یا بدون دانه  

لنفوسیتها

منوسیتها

چند هسته‌ای یا دانه‌دار

اسیدوفیل

 بازوفیل

 نوتروفیل

لنفوسیتها:

قطر آنها 5/7 میکرون است.

هسته درشت و سیتوپلاسم کم است.

منوسیتها:

قطر آن 15 میکرون است

هسته در جوانی بیضی، سپس لوبیایی و در پیری به شکل نعل اسب است.

گلبولهای سفید چند هستهای :

نوتروفیل

اندازه آن دو برابر گلبول قرمز هستند.

هسته 5-3 قسمتی

65% کل گلبولهای سفید خون است.

دارای جسم بار هستند. در سیتوپلاسم آن لیزوزوم وجود دارد.

2 -بازوفیل

سلولهای گرد با هسته دو قسمتی

5/0% کل گلبولهای سفید را تشکیل میدهند.

اسیدوفیل یا ائوزینوفیل :

هسته دو قسمتی و سیتوپلاسم قرمز نارنجی

پلاکتها:

کوچکترین سلول بافت خونی است.

یک سوم پلاکتها در طحال ساخته میشود.

تعداد آنها 250000 در هر میلی متر مکعب خون است.

هسته ندارند.

خونسازی :

مواد لازم : ویتامین A ، C ، B12 و هموپویی تین که از غدد طاق و تنه معده ترشح میشود.

در جنین خونسازی در کیسه زرده، مزانشیم ، رگهای خونی ، کبد. طحال، تیموس، غدد لنفاوی و مغز استخوان صورت میگیرد.

پس از تولد فقط مغز استخوان در این کار شرکت میکند.

بافتهای خونساز 1- لنفوییدی  2- میلیوییدی

لنفوییدی:

اکثر لنفوسیتها در اعضا و بافتهای لنفاوی ( تیموس، طحال، غدد لنفاوی، لوزهها،) ساخته میشود.

5% در مغز استخوان تمایز مییابند.

منوسیتها در مغز استخوان ساخته میشود.

هموسیتوبلاستمنوبلاستپرومنوسیتمنوسیت

بافتهای خونساز میلیوییدی :

در سن بلوغ دو نوع مغز استخوان دیده میشود

مغز قرمز استخوانهای پهن مانند لگن، دنده، مهره، ترقوه، سینه و جمجمه

مغز زرد استخوانهای دراز

در سن بلوغ استخوانهای دراز بعلت تجمع چربی قادر به خونسازی نیستند.

طرز  تشکیل اریتروسیت:

هموسیتوبلاستپرواریتروبلاستبازوفیلیک ارتیروبلاست – پلی کروماتوفیلیک اریتروبلاستنروموبلاست- رتیکولوسیت و نورموسیت

رتیکولوسیت یک اریتروسیت نابالغ است.

عاملی که باعث ایجاد گلبول قرمز خون میشود اریتروپویی تین است که از دستگاه جنب گلومرول در کلیه ترشح میشود.

مراحل تشکیل گرانولوسیتها

هموسیتوبلاستمیلیوبلاستپرومیلیوسیت- میلیوسیتمتامیلیوسیتگرانوسیتها

ماده محرک گرانولوسیت سازی لوکوپویی تین نام دارد.

پلاکتها

از سلولهایی بسیار درشت بنام مگاکاریوسیت منشاء میگیرند و احتمالاً از هموسیتوبلاست بوجود میآیند.

ماده محرک پلاکت سازی ترومبوپوییتین است.