غدد مترشحه

غدد بر دو نوع است:

غدد درون ریز: تراوشات خود را بداخل خون میریزند.

غدد برون ریز :  تراوشات خود را به داخل مجرایی که به آن باز میشوند میریزند.

غدد برون ریز با توجه به تعداد سلولهایی که در محل تراوش دارند، از نظر شکل محل تراوش و از نظر روش تراوش تقسیم بندی شدهاند.


الف : از نظر تعداد سلولها :

فقط یک سلول وظیفة ترشح دارد، مانند سلولهای جامی .

در پوشش دستگاه گوارش، دستگاه تنفس دیده میشوند.

بعد از تراوش سیتوپلاسیم ترمیم میشود.

در غدد اشکی و غدد پستانی چندین سلول تراوشات را به خارج میریزند.

ب:  از نظر محل تراوش :

از این نظر سه نوع غده برون ریز وجود دارد:

غده لولهای

غده لوله‌‌ای ساده  نظیر کریپتهای روده

حلزونی نظیر غده عرق

منشعب نظیر غده معدی

غده حبابی یا انگوری

این غده بصورت یک حباب کوچک است.

این حباب بر دو نوع است:      ساده - منشعب

مانند غدد بزاقی ، اشکی و پانکراس

غده کیسهای

محل تراوش بزرگ است

بر دو نوع است:    سادهمنشعب

مانند کیسه منی و غدد چربی

از نظر روش تراوش

از نظر روش تراوش سه نوع غده برون ریز وجود دارد:

غدد هلوکرین

یک سلول کامل همراه با تراوشات به خارج ریخته می‌شود.

مانند غدد لنفاوی ،‌بیضه و تخمدان

به آنها غدد سلولزا هم می‌گویند

غدد اپوکرین

راس سیتوپلاسم سلول جدا شده با ماده تراوشی به خارج دفع میشود.

مانند غدد پستانی

غدد مرو کرین

سلول مترشحه دست نخورده باقی میماند.

مواد تراوشی از جدار آن خارج میشود.

مانند غدد بزاقی