دانلود نمونه سوالات امتحانی کارشناسی (دروس عمومی)

زبان عمومی

اندیشه 1

اندیشه 2

انقلاب اسلامی ایران

آیین زندگی =اخلاق کاربردی

فارسی عمومی

جمعیت و تنظیم خانواده

تربیت بدنی۱

تربیت بدنی2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اخلاق اسلامی مبانی ومفاهیم

تفسیر موضوعی قرآن

مهارتهای زندگی

آشنایی با قانون اساسی

تفسیر موضوعی نهج الباغه