معرفی رشته های دوره دکتری تخصصی(PHD)

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی (PhD) بیوشیمی

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی (PhD) ایمنی شناسی

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی (PhD) باکتری شناسی پزشکی

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی (PhD) ژنتیک پزشکی

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی (PhD) فیزیک پزشکی

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی (PhD) علوم تشریح

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی (PhD) فارماکولوژی

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی (PhD) فیزیولوژی