فارسی عمومی   1
فارسی عمومی   2
فارسی عمومی   3
فارسی عمومی   4
فارسی عمومی ۵
زبان خارجه   1
زبان خارجه   2
زبان خارجه   3
زبان خارجه   4
زبان خارجه   5
زبان خارجه   نیمسال اول 88-89
اندیشه اسلامی 1   1
اندیشه اسلامی 1   2
اندیشه اسلامی 1   3
اندیشه اسلامی 1   ۴
اندیشه اسلامی 2   1
اندیشه اسلامی 2   2
اندیشه اسلامی 2   3
آشنائی با قانون اساسی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تاریخ فرهنگ وتمدن ایران واسلام
فرهنگ وتمدن اسلام وایران
درآمدی بر اقتصاداسلامی
آشنائی با علوم اسلامی
آشنائی با فقه اسلامی
انسان در اسلام
تربیت بدنی 1
تربیت بدنی 2
آئین زندگی (اخلاق کاربردی) 1
اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم)1
اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم)1
تفسیر موضوعی قرآن
انقلاب اسلامی ایران
تفسیر موضوعی نهج ابلاغه
ریاضی مقدماتی1   1
ریاضی مقدماتی 1   2
زبان انگلیسی مقدماتی
زبان وادبیات فارسی مقدماتی
جمعیت وتنظیم خانواده