در حقیقت این گیاهان گوشت نمی خورند؛ بلکه از حشرات تغذیه می کنند.

این گیاهان معمولا حشره را به دام می اندازند، شکار به مرور زمان مرده و پوسیده می شود؛ سپس گیاه از آن تغذیه می کند.

برگ های گیاه، مواد غذایی و آمینو اسید ها را از حشره پوسیده جذب می کنند.

این گیاهان در خاک های فقیر (از نظر مواد غذایی) رشد می کنند؛ لذا برای کسب مواد غذایی مورد نیازشان مجبور به شکار حشرات هستند.

افتادن حشره در دام گیاه Venus Fly

وقتی حشره وارد تله می شود و به کرک های سطحی گیاه برخورد می کند، تله سریعا بسته شده و شکار به دام می افتد.


Venus Fly  Trap(Dionaea muscipula)

افتادن حشره در دام اندام های قیفی شکل

وقتی حشره وارد اندام لوله ای یا قیفی شکلِ این گیاهان می شود، دیگر نمی تواند خارج شود! سطح داخلی قیف ها لغزنده، لزج و همچنین دارای کرک های روبه پایین می باشد که به حشرات اجازۀ خارج شدن نمی دهد.

Darlingtonia Californica)

 

Nepenthes(Nepenthes alata)

 

Pitcher Plant(Sarracenea flava)

افتادن حشره در دام سطوح چسبنده

برخی از گیاهان روی سطح برگ های خود، کرک های غده ای دارند که مایعی چسبناک ترشح می کنند. هنگامی که شکار روی برگ ها می نشیند، در دام این مواد چسبناک گرفتار می شود.

Sun dew (Drosera)