داوطلبان حائز شرایط ثبت نام می توانند در یکی از رشته های تحصلیی مندرج در جدول زیر به عنوان دانش پذیر ثبت نام کنند.

رشته های تحصیلی .نام درس ها ومنابع درسی نیم سال دانش پذیری کارشناسی ارشد.


رشته تحصلی

نام درس

تعداد واحد

نام منابع درسی

نام مولف-مترجم

نام ناشر

ملاحظا ت

 

 

 

 

 

گرایش بیوشیمی

لیپید وقند

2

لیپدو قند

لامع راد

پیام نور

-------

بیوشیمی غشاء

2

MEMBRANES AND THEIR CELLULAR  FUNCTION

J.B.FIEAM-R.COLEIAN&R.H.N.MICHELL

BLACKWELL-SCIENTIFIC-PUBJICATIONS

این منبع به صورت جزوه انتشارات پیام نور موجود است

بیوشیمی هورمون

2

جزوه بیوشیمی هورمن

حاجی حسینی

پیام نور

--------

زبان تخصصی

2

جزوه زبان تخصصی بیوشیمی

حاجی حسینی

پیام نور

فصل 4و5و7و8و10و13مطالعه شود

 

 

 

 

 

 

گرایش علوم جانوری

فیزیولوژی مقایسهای

2

فیزیولوژی سازش ومحیط جلد 1و2

مولف :نات اشیت نیلسن –مترجم :اکبروحدتی- حسین فتح پور

دانشگاه اصفهان

-------

تشریح مقایسه ای مهره داران

2

کلید شناسی مقایسه ای

 

دانشگاه تهران

-------

زیست شناسی تکوینیی جانوری

2

DEVELOMENATL  BIOLOGY

Gill Bert

SINAUER

-------

زبان تخصصی

2

جزوه زبان تخصصی بیوشیمی

حاجی حسینی

پیام نور

-------

 

 

گرایش علوم گیاهی

جذب وانتقال

2

جذب وانتقال در گیاهان

مه لقا قریانلی

پیام نور

-------

اکولوژی پوششی گیاهی

2

کولوژی پوششی گیاهی

یونس عمری

پیام نور

-------

فلور ایران

2

فلور ایران

یوسفی

پیام نور

-------

زبان تخصصی

2

متون تخصصی زیست شناسی

یوسفی

پیام نور

-------

داوطلبان باانتخاب هر یک از گرایش باید  درس های مربوط به آن رشته تحصیلی را مطالعه کند در ازمون کارشناسی ارشد فراگیر شرکت کند .در صورت آوردن  نمره حد نصاب در آزمون در دانشگاه موردنظر مشغول به تحصیل شوند.

برای کسب اصلاعات بیشتر به سایت سنجش یا پیام نور مراجعه کنید.

 

دانلود دفترچه ازمون کارشناسی ارشد فراگیرپیام نور