1-هرداوطلب میتواند بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی خود در دوره کارشناسی وبا توجه به علاقه یک رشته را انتخاب نماید.(به استثنای گروه علوم پزشکی)

2-داوطلبان شرکت در ازمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ازاد اسلامی تنها در یک رشته می توانند شرکت نمایند.

3-محل حوزه آزمون هر داوطلب  همان واحد دانشگاهی است که داوطلب آن را به عنوان محل تحصیل خود انتخاب کرده است.

شرایط اختصاصی

4-داشتن مدرک کارشناسی(لیسانس)یا کارشناسی ارشد(فوق لیسانس)یا دکترای حرفه ای مورد تائید شورای عالی انقلاب فرهنگ ویا اشتغال به تحصیل در سال آخر یکی از مقاطع (داوطلب مرد  مشروط به نداشتن منع ازلحاظ مقرات خدمت  وظیفه عمومی)

نام وکد رشته ها ومواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد نا پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی(کلیه گرایش های زیست شناسی)


نام رشته

کد رشته

مواد امتحانی

ضرایب

زنتیک

30503

1

2

1

1

4

1

1

1

علوم جانوری

30504

2

2

1

1

1

3

3

3

فیزیولوزی جانوری

30543

3

2

1

1

1

3

3

3

سلولی ومولکولی

30505

4

2

4

1

1

1

1

0

علوم گباهی

30506

5

2

1

1

1

3

3

3

فیزیولوزی گیاهی

30516

6

2

1

1

1

3

3

3

مبکروبیولوزی

30507

7

2

2

1

1

4

0

0

بیوفیزیک

30512

8

2

1

2

3

1

1

1

بیوشیمی

30520

9

2

2

3

1

1

2

0

بوم شناسی دریا

30531

10

3

4

3

2

0

جانوران دریا

30531

11

3

2

4

2

0

آلودگی دیا

30534

12

3

2

2

1

0

گیاهان دریا

30533

13

3

2

1

0

4

1

1زبان2سلولی ومولکولی 3بیوشیمی4زنتیک5میکروبیولوزی 6بیوفیزیک7ریاضی

2

1زبان2سلولی ومولکولی 3بیوشیمی4زنتیک5بافت وجنین شناسی6جانورشناسی(1و2)7فیزیولوزی جانوری

3

1زبان2سلولی ومولکولی 3بیوشیمی4زنتیک5بافت وجنین شناسی6جانورشناسی(1و2)7فیزیولوزی جانوری

4

1زبان2سلولی ومولکولی 3بیوشیمی4زنتیک5میکروبیولوزی 6بیوفیزیک

5

1زبان2سلولی ومولکولی 3بیوشیمی4زنتیک5تشریح مورفولوزی واندام زایی6سیستماتیکواکولوزی7فیزیولوزی گیاهی

6

1زبان2سلولی ومولکولی 3بیوشیمی4زنتیک5تشریح مورفولوزی واندام زایی6سیستماتیکواکولوزی7فیزیولوزی گیاهی

7

1زبان2سلولی ومولکولی 3بیوشیمی4زنتیک5میکروبیولوزی

8

1زبان2سلولی ومولکولی 3بیوشیمی4بیوفیزیک5فیزیکمدرن6فیزیک شیمی7ریاضی

9

1زبان2سلولی ومولکولی 3بیوشیمی4بیوفیزیک5فیزیک شیمی6شیمی آلی

10

1زبان انگلیسی2اکولوزی دریا3جانورشناسی ابزیان4فیزیولوزی ابزیان 5گیاهان دریایی

11

1زبان انگلیسی2اکولوزی دریا3جانورشناسی ابزیان4فیزیولوزی ابزیان 5گیاهان دریایی

12

1زبان انگلیسی2اکولوزی دریا3جانورشناسی ابزیان4فیزیولوزی ابزیان 5گیاهان دریایی

13

1زبان انگلیسی2اکولوزی دریا3جانورشناسی ابزیان4فیزیولوزی ابزیان 5گیاهان دریایی

برای کسب اطلات بیشتر به سایت دانشگاه آزاد مراجعه کنید.