این تصویر از کدام جهت می چرخد؟

در تصویر زیر چه می بینید؟او در جهت عقربه ساعت می چرخد یا خلاف آن ؟

جواب تست هوش