گورامی راه راه در طبیعت در آب های دارای جریان ملایم و پوشیده از گیاهان شناور زندگی می کند. منشاء آن هند و برمه می باشد.

 همه چیز خوار هستند ،غذای زنده و منجمد و غذاهای آماده را مصرف می کنند.

 اندازه آن 10 سانتیمتر می رسد و در دمای 28-22 ،اسیدیته 5/7 -  6 ، سختی 1/ 50mg 

 

رفتار و سازش پذیری :

ماهیان ترسویی هستند . این ماهیان برای عادت به آکواریوم جدید ،به زمان زیادی نیاز دارند. بهتر است که در کنار ماهیان پرتحرک و مهاجم نگهداری نشوند.گاهی اوقات ماهی های نر نسبت به یکدیگر رفتار های پرخاشگرانه نشان می دهند.


تولید مثل:

 

گورامیهای راه راه به کمک گیاهان لانه های حبابی می سازند . لانه و تخمها توسط ماهی نر محافظت می شوند. ماهی ماده باید پس از تخم ریزی از آکواریوم خارج شود در غیر اینصورت مورد تهاجم ماهی نر قرار خواهد گرفت.

 

به آکواریومی حاوی گیاهان مناسب و کافی و نیز دارای پناهگاههای فراوان به منظور اختفاء نیاز دارند. فیلتراسیون آرام مورد نیاز است آکواریوم باید نور ملایم داشته باشد.

 

ماهیان نر در مقایسه با ماده بدن کشیده تر و رنگی تری دارند و به واسطه باله پشتی  و مخرجی نوک تیز ،از ماهی ماده متمایز می گردند.