این پرنده 115 سانتیمتر طول دارد و جثه اش بزرگ است . روی زمین با شکوه گام بر می دارد و در پرواز با عظمت دیده می شود. شبیه لک لک است ،با این تفاوت  که اندکی بزرگتر و منقارش کوچکتر از آن است.پرو بال خاکستری و سرو گردن سیاه،با نوار سفید پهنی که از پشت چشم شروع شده و دو طرف سرو گردن را در بر می گیرد و تضاد خاصی با سروگردن سیاهش دارد،دیده می شود. رنگ تارک قرمز است  و از فاصله نزدیک می توان آن را مشاهده کرد.


در پرنده نابالغ ،سر هوه ای است و رنگ های متفاوت در آن دیده نمی شود. به واسطه شکل،اندازه  و حالتش ،از درنای طناز متمایز است. پروازش به صورت هشت بوده و پرنده ای اجتماعی است که در فصل تولید مثل جفت جفت می شوند.

صدای این پرنده ،هنگام مهاجرت ،جیغ مانند و شبیه کرلا آ یا کررل ل،Krrllaa,krll شنیده می شود.

 

درنا در مناطق باتلاقی ،تالاب ها،مناطق چمنزارهای بدون درخت و کشتزارها به سر می برد. در ایران ،هنگام مهاجرت به وفور دیده می شود.

 

برای حفاظت از درنا باید اقدامات حفاظتی در مسیر مهاجرتش انجام شود.