در تصویر زیر چه چیزی می بینید؟

جواب در ادامه مطلب


جواب؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چهارتا دایره