دستگاه لنفاوی

گره لنفاوی شامل محیطی پر رنگ و متراکم است و دارای لنفوسیت کوچک می‌باشد و دارای مرکزی روشن بنام مرکز زایا است که دارای لنفوسیتهای بزرگ می‌باشد.

 

اعضای دستگاه لنفاوی

غده لنفاوی :

در ناحیه گردن ، بناگوش وجود دارند.

چون رگهای لنفی در عقده‌ها قرار دارند به عنوان تصفیه کننده لنف محسوب می‌شوند.

هر عقده لنفاوی بوسیله کپسول محصور می‌شود.

استطاله‌‌هایی از کپسول به داخل عضو می‌رود بنام ترابکولا

بخش مقعر آن ناف نام دارد.


طحال :

بزرگترین عضو لنفاوی است

در حفره شکمی،‌زیر دیافراگم ، عقب معده قرار دارد.

طحال در زندگی داخل رحمی عضو خونساز است و توسط سروز پوشیده شده است.

پولپ سفید از گره لنفاوی و سرخرگ مرکزی ساخته شده است.

پولپ قرمز دارای تعداد زیادی گلبول‌قرمز خون است.

 

تیموس:

از پوشش سومین کیسه حلقی منشا گرفته

لنفوسیتهای T را ایجاد می‌کند.

دیوارههایی از کپسول،  تیموس را به لوبهای ناقص تقسیم می‌کند.

هورمون تیموزین برای تمایز سلولهای T تولید می‌کنند.

پارانشیم تیموس دو بخش دارد : 1-قشری 2-مغزی

در بخش مغزی اجسام‌ هاسال وجود دارد.

 

لوزه‌ها :

سه نوعند :  لوزه کامی  -  لوزه زبانی -   لوزه حلقی

پوشش لوزه کامی و زبانی مطبق سنگفرشی ولی لوزه حلقی مطبق کاذب است.

کریپتها عمیق‌ترند و مرکز زایا خیلی بزرگ است.

گفتارهفتم : دستگاه محافظ بدن ( پوست وضمایم آن)

دستگاه محافظ بدن شامل: پوست، غدد پوستی، مو و ناخن است.