منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد

زبانعمومی:
۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیفوحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading)، -زبان انگلیسیعمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش
زبانتخصصی:مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده زبان تخصصی (گردآوری مهدیسوار(
سلولی و مولکولی:

بیولوژی سلولی ومولکولی (lodish & Alberts) (ترجمه زیر نظر دتر شاهسون بهبودی) (همراه با CD)- زیست‌شناسی سلولی و مولکولی (مریم خالصی- رضا یوسفی)- زیست‌شناسی سلولی و مولکولی (دکتر احمد مجد)- مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی با تحلیل کاملگزینه‌ها (تألیف و گردآوری برومند حسینی(
ژنتیک:

مجموعه درس‌های ژنتیک (مجتبی سهرابی) ۴- درسنامه ژنتیک (P.C.Winter, G.I. Hickey) (زیر نظر دکتر یوسف سیدنا) – سؤالات کارشناسی ارشد ژنتیک (مینا اوحدی)- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده ژنتیک و مولکولی (مجتبیسهرابی(
بیوشیمی:

بیوشیمی (Lehninger). بیوشیمی (Strayer)- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده بیوشیمی (۱) و (۲) (مهدیسوار)
میکروبیولوژی:

میکروبیولوژی (زینسر) میکروبیولوژی عمومی‌(دکتر ملک‌زاده). میکروبیولوژی پزشکی (جاوتز). میکروب کاربردیکروگر) میکروب محیطی(شایسته سپهر) میکروب غذایی (فرازیر) ایمونولوژی (دکتر محمدوجدگانی) ویروس شناسی (دکترناطق) انگل شناسی پزشکی (دکتر هرمزد اورمزدی) قارچ شناسیپزشکی ( دکتر امامی و همکاران) – مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده میکروب‌شناسی،ویروس‌شناسی، ایمونولوژی (گردآوری مهدی سوار)
بیوفیزیک:
بیوفیزیک (دکتر رضایی)- مجموعه تست‌هایطبقه‌بندی شده بیوفیزیک
گیاه شناسی:
۱ـگیاه شناسی پایه، (احمد قهرمان) ۲جلد. زیست‌شناسی گیاهی (محمد پاک فطرت)- رشد و نموگیاهی (دکتر خاوری نژاد)
فیزیولوژیگیاهی:
۱ـ فیزیولوژی گیاهی (حسن ابراهیم زاده) ۴جلد- فتوسنتز درگیاهان عالی (دکتر خاوری نژاد)
جانورشناسی:
۱ـ جانورشناسی عمومی‌(دکتر طلعت حبیبی). زیست‌جانوری (دکترمحمدرضا یزدیان) ۲ـ بافت شناسی انسانی پایه (دکتر محمد صادق رجحان). ۳- جانور شناسیمهره داران (محمد درویش) ۴- جنین شناسی (کاظم پریور)

فیزیولوژی جانوری:
فیزیولوژی پزشکی (گایتون
شیمی فیزیک:
شیمی فیزیک (دکترصبوری)
شیمی آلی:
شیمی آلی (موریسون وبوید ۱ و ۲ و ۳)
بیوتکنولوژی:
مولکولیپیشرفته (مریم خالصی)- پیش درآمدی بر مهندسی ژنتیک (دسمونداس- تی-نیکول) ترجمه دکترمحمود امین لاری.

/ 0 نظر / 39 بازدید