جایگاه ژن ها

درون هسته کروموزوم ها قرار گرفته اند که در موجودات پیچیده هر سلول بدنی (غیر جنسی) حاوی یک سری کروموزوم به ارث رسیده از پدر و یک سری کروموزوم به ارث رسیده از مادر می باشد پس تعداد کروموزوم ها به صورت سری دو تایی وجود دارد که آن را دیپلوئید می گویند. پسوند پلوئید اشاره به سری کروموزومی دارد.

گامت ها یا سلول های جنسی نصف تعداد کروموزوم های سلول های بدنی را دارند و آنها را سلول های هاپلوئید می نامند.

تعداد کروموزوم های انسانی 23 جفت است.

22 جفت از این کرومزوم ها در دو جنس مشابه هستند و یک جفت که کروموزوم جنسی نام دارد در مردان به صورت XY و در زنان به صورت XX نشان داده می شود.

N=462

Male: 44+XY

                                      Female: 44+XX

 

 

 

 

کروموزوم

 

کروموزوم از  DNAبه همراه پروتئین تشکیل شده است. پروتئین آن هیستون نام دارد که در سازمان دهی DNA به صورت نوکلئوزوم کمک می کنند. هنگامی که این ساختمان ها رنگ آمیزی می شوند به صورت کروماتین قابل مشاهده اند.

هر کروموزوم دارای موقعیتی به نام سانترومر می باشد. سانترومر نقطه ای از کروموزوم است که به نظر می رسد که دو بازوی کروموزوم به هم متصل شده اند و در هنگام رنگ آمیزی نسبت به بقیه کروموزوم پررنگ تر می شود و محل آن در کروموزم های مختلف متفاوت می باشد که بر اساس طول کروموزوم ها را به بازوی کوچک و بزرگ تقسیم می کند. بازوی کوچک کروموزوم را با p و بازوی بزرگ آن را با q نشان می دهند. براین اساس کروموزوم ها را به 4 دسته تقسیم می کنند.

 

1-    متاسنتریک که سانترومر آن دقیقاً در وسط کروموزوم قرار دارد.

2-    ساب متاسنتریک که سانترومر آن کمی از وسط بالاتر آمده است.

3-    اکروسنتریک که سانترمر آن نزدیک به انتهای کروموزوم قرار دارد.

4-    تلوسنتریک که سانترمر در انتهای آن قرار دارد.

 

در انسان کروموزوم ها به صورت تلوسنتریک اصلاً وجود ندارند و این نوع از کروموزوم ها تنها در موش دیده شده است.

به محل هر ژن روی کروموزم لوکوس می گویند. از آن جایی که کروموزم ها به صورت جفت قرار دارند به هر کدام از این جفت های کروموزومی، کروموزم های همولوگ می گویند. به هر کدام از رشته های کروموزومی در یک کروموزوم دو رشته ای کروماتیدهای خواهری می گویند. ژن ها به صورت جفت قرار دارند یعنی از هر ژن روی هر کروموزوم همتا یک کپی وجود دارد که به آنها الل می گویند. این الل ها می توانند دقیقاً یکسان باشند که آن ها را هموزویگوت می نامند و می توانند با هم متفاوت باشند که آن ها را هتروزیگوت می نامند.

 

 


/ 2 نظر / 414 بازدید
مائده

سلام. وبلاگت فوق العاده بود. تقریبا هر چیز که به زیست ربط داره اون تو بود. خوشحال میشم به وبلاگم سرس بزنی البته وبلاگم مثل مال تو جامع و کامل نیست . البته ابتدای راهم . خوشحال میشم نظراته در مورد وبلاگو بگی.