تعیین گروه های خونی

نحوه تعیین گروههای خونی در انسان

توضیحات

1-ابتدا دوقطره از خون روی لام تمیزی قراردهید.

2-برروی یکی از قطره خون ها آنتی کورAوبر روی دیگری آنتی کورBاضافه کنید

3-آنگاه باحرکت ملایم سعی کنید قطره خون وآنتی کور اضافه شده به آن باهم مخلوط شوند.

4-اگر قطره خون باآنتی کور Aواکنش دهد گروه خونی A

5- اگر قطره خون باآنتی کور Bواکنش دهد گروه خونی B

6- اگر قطره خون باآنتی کور AوBواکنش دهد گروه خونی AB

7- اگر قطره خون باآنتی کورAوB واکنش ندهد گروه خونی O

8-برای تعیین گروه RH مثبت ومنفی از آنتی کور Dاستفاده میکنیم.

9-اگر باآنتی کور Dواکنش دهدRHمثبت اگرندهد RHمنفی است.

آموزش نحوه تعیین گروه خونی

افزود ن آنتی کورB افزودن انتی کورA

 

گروه خونی A

 

گروه خونی B

 

گروه خونی AB

 

گروه خونی O

 

افزودن آنتی کورD

گروه RH+مثبت

 

گروه –RHمنفی

 

/ 5 نظر / 125 بازدید
جانی

سایت پرمحتوایی دارید امیدوارم همیشه همینجوری باشه[لبخند]

ساین شما خیلی خوبه ممنون

نازنين

سلام خوب بودمر30

نانی

خوب بود.جالب

j

چه باحال