انواع توارث

RR    (قرمز) WW× (سفید)

RW(صورتی)

RR+RW+WW

 

توارث هم بارز

 

چنانچه در میان آلل های یک صفت رابطه ؤ بارزیت و نهفتگی وجود نداشته باشد و فعالیت هر دو آلل در بروز صفت موردنظر یکسان باشد، دو آلل را نسبت به یکدیگر هم بارزمی نامند.در انسان، سیستم خونی MN تحت کنترل دو آلل M و N است. میان این دو آلل رابطۀ هم بارزی وجود دارد افرادی که دارای الل های MM هستند گروه خونی M و افرادی که دو الل NN دارند گروه خونی N دارند و افرادی که هر دو الل M و  N را دارند گروه خونی MN دارند.

  

توارث چند اللی

توارثی که در آن بیش از یک جفت الل در ایجاد صفت نقش دارند. مثل توارث گروه خونی ABO که بیش از دو الل دارد زیرا کروموزوم ها به صورت جفت هستند و هر کدام دارای یک هستند ولی در جمعیت برای یک صفت بیش از یک الل وجود دارد.

 

توارث کشنده

 

محصول برخی از ژن ها در مراحل مختلف تکاملی موجود نقش مهمی دارند و عدم حضورشان باعث مرگ می شود. مثل بیماری هانتینگتن که یک بیماری اتوزومی غالب است که بسیار دیر هنگام بروز می کند و سبب مرگ می شود.

توارث میتوکندریایی

 

کروموزوم میتوکندری یک مولکول DNA حلقوی 5/16 کیلوبازی می باشد که داخل میتوکندری قرار دارد. دو ماهیت غیر معمول میتوکندری ها منجربه الگوهای وراثتی مجزائی برای بیماری های ناشی از جهش در DNA میتوکندریایی می شود. اولاً تخمک نه اسپرم زیگوت را با تمام میتوکندری خود غنی می سازد. در نتیجه مادری که حامل جهش در mtDNA می باشد جهش را به تمام فرزندان خود منتقل می کند در حالی که پدر حامل همان جهش قادر به انتقال جهش نیست.

بنابراین نقایص mtDNA وراثت های Maternal inheritance  را نشان می دهند. دیگر ماهیت منحصر به فرد کروموزوم های میتوکندری ها این است که تفکیک صفات کنترل شده ای چون کروموزوم های هسته ای در آن ها دیده نمی شود. در تقسیم سلولی mtDNA همانندسازی کرده و در میتوکندری های تازه سنتز شده به طور تصادفی تقسیم می شوند که میتوکندری ها هم به نوبه خود به طور تصادفی در سلول های دختر توزیع می شوند. هر سلول دختر ممکن است درصد متفاوتی از میتوکندری های حامل mtDNA طبیعی و جهش یافته را دریافت کند.

به دلیل این که عملکرد میتوکندری برای تقریباً تمام سلول ها ضروری است و بیان فنوتیپی یک جهش در mtDNA بستگی به درصد نسبی mtDNA طبیعی و جهش یافته در سلول های سازنده بافت های مختلف دارد نفوذ کاهش یافته، گوناگونی بیان و پلیوتروپی ماهیت شاخص در شجره نامه اختلالات میتوکندریایی هستند.

 

توارث هولاندریک

 

توارث هولاندریک یا توارث وابسته به کروموزوم y مربوط به صفاتی است که ژن آنها روی کروموزوم

/ 4 نظر / 353 بازدید
بچه های دامپزشکی ارومیه

سلام وبلاگ خیلی زیبایی داری منم یه وبلاگ دارم که خوشحال میشم تبادل لینک کنیم وبلاگ من مال بچه های دامپزشکی ارومیه است اگه با تبادل لینک موافقی منو با نام بچه های دامپزشکی ارومیه لینک کن و بگو تا با نام درخواستید لینکت کنم بای تا های http://dampezeshk90.blogfa.com

امین

واقعا زیباست دانشجویه پزشکی

samin

salam khoshhal mishim ye matlab dar moredeegonegi be ers residane mitokonri be zigout benevisid