دستگاه عصبی

رنگ سفید بخش سفید به خاطر حضور مییلین است

بازروهای H بنام شاخهای پشتی و شاخهای شکمی نخاع خوانده می‌شود

در بخش سفید رشته‌های مییلین‌دار و بدون مییلین وجود دارد، این رشته ها دسته‌های گورس،تورک و ملکزیگ را می‌سازند

مغز :

بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است که در بالای نخاع قرار دارد

این بخش از پایین به بالا شامل پیاز نخاع، پل مغزی و مخچه،مغز میانی،مغز واسطه‌ای و نیمکرههای مخ است.

مخچه :

مخچه تعادل بدن را حفظ می‌کند

بخش خاکستری در قشر و بخش سفید در مرکز می‌باشد

قشر مخچه دارای سه طبقه است :

طبقة ذره‌ای در خارج

دانه‌ای در داخل

پورکنژ در وسط

سلولهای پورکنژ بدنة فلاسکی شکل است،هسته در وسط قرار دارد

طبقه‌ دانه‌ای دارای تعداد زیادی سلول دانه‌ای  است. رشته‌های عصبی این طبقه با دندریت سلولهای پورکنژ سینابس ایجاد می‌کنند

طبقة ذره‌ای شامل دو نوع سلول سبدی و کپسولی است

سلولهای گلژی II در هر دو طبقة ذره‌ای و دانه‌ای یافت می‌شوند

مخ :

مخ از دو نیمکره تشکیل شده است که بوسیلة جسم پینهای به یکدیگر متصل شدهاند

قشر مغزدارای بخش خاکستری و مرکز آن دارای بخش سفید است

بخش خاکستری از خارج به داخل دارای 6 طبقه است:

طبقه ذرهای دارای سلولهای کاجال یا افقی است

طبقه دانهای خارجی دارای سلولهای دانهای و هرمی کوچک است

طبقه هرمی خارجی دارای سلولهای هرمی کوچک و متوسط است

طبقه دانهای داخلی دارای سلولهای دانهای است

5-طبقه هرمی داخلی دارای سلولهای هرمی بزرگ یا سلولهای بتز است

طبقه چند شکلی دارای سلولهای مارتینوتی میباشد(نورون معکوس)

گیرندههای حسی :

رشته‌های عصبی عقده‌های نخاعی- جمجمه‌ای و خودکار جزء اعصاب محیطی محسوب می‌شوند

اعصاب محیطی دارای انشعابات انتهایی هستند که ممکن است بدون کپسول باشند مانند اعصاب پردة صماخ، قرنیه،پوشش و یا ممکن است کپسول‌دار باشند

این کپسولها برای حس لامسه جسمک مایسنر،‌برای فشار جسمک پاسینی و برای سرما کروز و برای گرما روفینی است.

/ 2 نظر / 90 بازدید
xxx

مرسی مطالبتون واقعا کامل بود عید هم به شما تبریک میگم

خوب بود