دستگاه لنفاوی

طحال :

بزرگترین عضو لنفاوی است

در حفره شکمی،‌زیر دیافراگم ، عقب معده قرار دارد.

طحال در زندگی داخل رحمی عضو خونساز است و توسط سروز پوشیده شده است.

پولپ سفید از گره لنفاوی و سرخرگ مرکزی ساخته شده است.

پولپ قرمز دارای تعداد زیادی گلبول‌قرمز خون است.

 

تیموس:

از پوشش سومین کیسه حلقی منشا گرفته

لنفوسیتهای T را ایجاد می‌کند.

دیوارههایی از کپسول،  تیموس را به لوبهای ناقص تقسیم می‌کند.

هورمون تیموزین برای تمایز سلولهای T تولید می‌کنند.

پارانشیم تیموس دو بخش دارد : 1-قشری 2-مغزی

در بخش مغزی اجسام‌ هاسال وجود دارد.

 

لوزه‌ها :

سه نوعند :  لوزه کامی  - لوزه زبانی -   لوزه حلقی

پوشش لوزه کامی و زبانی مطبق سنگفرشی ولی لوزه حلقی مطبق کاذب است.

کریپتها عمیق‌ترند و مرکز زایا خیلی بزرگ است.

گفتارهفتم : دستگاه محافظ بدن ( پوست وضمایم آن)

دستگاه محافظ بدن شامل: پوست، غدد پوستی،مو و ناخن است.

/ 0 نظر / 63 بازدید