دستگاه تولید مثل ماده

تخمدان :

به تعداد دو عدد،بادامی شکل، بطول 4 سانتیمتر و عرض 3-2 سانتیمتر.

توسط رباط صفاقی بنام مزاواریوم به رحم متصل می‌شود.

تخمدانها از نوارهایی در حفرة عمومی بدن شکل می‌گیرند.

تخمدان از مزودرم حفرة عمومی بدن ایجاد می‌شود.

سلولهای جنسی اولیه از آندودرم کیسة زرده وارد تخمدان شده،اووگونی را می‌سازند.

پس از تقسیم و رشد،اووسیت اولیه شکل می‌گیرد پروفاز تقسیم اول میوز را شروع می‌کنند.

اووسیت اولیه تا سن بلوغ و زمان تخمک گذاری پروفاز اول باقی می‌ماند.

تخمدان فرد بالغ دارای پوشش مکعبی ساده است که برروی یک لایه بافت پیوندی متراکم (جلد سفید) می‌باشد

تخمدان دو بخش دارد

مرکزی)مغز)دارای بافت پیوندی سست

قشری دارای داربست سلولی بصورت فولیکولهای  تخمدان می‌باشد

فولیکولهای تخمدانی :

یک فولیکول شامل اووسیت اولیه در وسط و سلولهای پوششی در اطراف می‌باشد

حدود 400000 فولیکول در تخمدان‌های دختر در زمان تولد وجود دارد

از این تعداد فقط 400 عدد تخمک در دوران زایایی زن خارج می‌شود

هر ماه فقط یک اووسیت خارج شده به اوول تبدیل می‌شود

رسیدگی هر فولیکول 4 مرحله دارد :

الف) فولیکولهای اولیه جوان :

تک لایهای است.

دارای یک اووسیت در مرکز و یک لایه از سلولهای پوششی پهن در اطراف میباشد.

قطر اووسیت 20 میکرومتر است.

ب) فولیکولهای اولیه پیشرفته :

همگام با رشد فولیکول در سه قسمت تغییراتی رخ میدهد :

اندازه اووسیت به 80-50 میکرومتر میرسد.

میکروویلیها در سطح اووسیت ناحیة شفاف را میسازند.

سلولهای پهن و تک لایهای تقسیم شده به شکل مکعبی ظاهر میشوند.

لایة مطبق دانهدار را برروی غشای پایه میسازند.

بافت پیوندی اطراف فولیکول فشرده شده تک را میسازند.

ج : فولیکول ثانویه یا نارس :

قطر فولیکول به 5/0 میلیمتر می‌رسد

12-6 لایه سلولهای دانه‌دار ساخته می‌شود

فضاهای نامنظم پر از مایع در بین سلولها ظاهر می‌شود

این فضاها با هم یکی شده و آنتروم یا حفرة مرکزی را ایجاد می‌کند

قطر فولیکول ممکن است به 10 میلی‌متر برسد اما اندازه اووسیت اولیه تغییر نمی‌کند

اووسیت از مرکز دور شده،درکومولوس اووفوروس که به داخل آنتروم به شکل هلال برجسته شده است قرار می‌گیرد

تک که بوسیلة غشای پایه از سلولهای دانه‌دار جدا شده،دو لایة تک داخلی )رگهای خونی) و تک خارجی (رشته‌ای( را می‌سازد

د. فولیکول رسیدهدوگراف

در مدت 14-10 روز فولیکول اولیه جوان بالغ میشود

مایع فولیکولی درون آنتروم در بین سلولهای کومولوس اووفوروس جمع شده،اووسیت را از کلیة لایهها به غیر از تاج شعاعی جدا میکند.

/ 0 نظر / 247 بازدید