رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد مرتبط با رشته زیست شناسی

کدرشته

رشته امتحانی

موارد امتحانی

ضرایب به ترتیب    دروس

1401

علوم تشریحی آناتومی

1زبان عمومی2تشریح عمومی3بافت شناسی4زیست سلولی      5جنین شناسی

2.1.1.2.1

1402

بیوشیمی با لینی

1زبان عمومی2زیست شناسی3بیوشیمی عمومی4شیمی آلی وعمومی

1.3.1.1

1403

قارچ شناسی پزشکی

1زبان عمومی2میکروب عمومی3قارچشناسی پزشکی             4تک یاخته شناسی5ایمنی شناسی

1.1.5.1.2

1409

ویروس شناسی

1زبان عمومی2میکروب شناسی3بیوشیمی4ایمنی شناسی 5قارچشناسی6باکتری شناسی7انگل شناسی8زنتیک ملوکولی

1.1.1.1.2.1.3.2

1416

فیزیولوزی

1زبان عمومی2فیزیولوزی3زیست جانوری4بیوشیمی

1.2.3.3

1419

هماتولوزی

1زبان عمومی2خونشناسی3بیوشیمی4ایمنی شناسی5سلولی مولکولی

1.2.1.4.2

1420

بیوتکنولوزی پزشکی

1زبان عمومی2شیمی عمومی3بیولوزی سلولی ملکولی                4 میکروب شناسی

2.2.2.3

/ 0 نظر / 37 بازدید