دستگاه تناسلی نر

ذخیره اسپرم

محیطی برای رسیدگی اسپرم

دو نقش فعال و غیر فعال در انتقال اسپرم به خارج از بدن می‌باشد.

غددی که در مسیر خروج  اسپرم وجود دارند عبارتند از:

زایدة آمپولی، کیسة منی، غده پروستات، غدة کوپر، غدة پیشابراهی (لیتر) و تیسون

وظایف این غدد عبارتند از:

تهیة مایع منی

تهیة عواملی که برای متابولیسم اسپرم لازم است

نرم نگهداشتن بعضی از مجاری

ترشح موادی که ممکن است برروی قدرت بارور کنندگی اسپرم در دستگاه تولید مثل ماده اثربگذارد

دستگاه تولید مثل نر از مزودرم احشایی،مزانشیم،آندودرم و اکتودرم منشاء می‌گیرد

غدة لیتر، غدة تیسون و پوست پوشانندة پنیس اکتودرمی است

سلولهای جنسی اولیه از آندودرم منشأ می‌گیرند.

 

اجزاء دستگاه تولید مثل نر

بیضه :

1-غدهای است برون ریز سلول جنسی نر را تولید میکند

2-غدهای است درون ریز هورمون تسترسترون ایجاد میکند

بیضه :

1-دارای پارانشیم)پوشش زایشی یا ژرمینال) دارای سلولهای جنسی است

2-دارای داربست(بافت پیوندی پشتیبان) دارای سلولهای سرتولی است

داربست نه تنها محافظ و پشتیبان است بلکه کار ترشحی نیز انجام میدهد

4-این قسمت دارای سلولهای بینابینی یا لیدیگ میباشد

هر بیضه بوسیله یک کپسول بافت پیوندی رشته‌ای (جلد سفید)پوشانده شده است

این لایه شامل فیبروبلاست، رشته‌های کلاژن و ماهیچة صاف است

قسمت خلقی بیضه کمی به داخل فرورفته ناف یا جسم هیگمور را بوجود می‌آورد

در قسمت ناف است که رگهای خونی از آنها وارد بیضه می‌شوند و مجاری بسیار ظریفی بنام شبکة بیضه را محافظت می‌کنند

الف : لولههای منیساز

این لولهها چیندار هستند

بوسیله پوشش ژرمینال یا منیساز پوشیده شدهاند.

پوشش ژرمینال از دو نوع سلول ساخته شده است:

اسپرماتورگونیهای مشتق از سلولهای جنسی اولیه (PGC)

-سلولهای سرتولی که غیرجنسیاند و تکلایهای

حدود 500 لولة منیساز در هر بیضه انسان وجود دارد

آستر مخاط لولة منی‌ساز بنامهای جلد مخاطی،غشای محدود کننده و بافت حاشیه‌ای اطراف لوله‌ای خوانده می‌شود

در این لایه سلولهای کشیده وجود دارد که خصوصیت انقباضی دارند بنام سلولهای مییوییدی

روی پوشش لوله‌های منی‌ساز سلولهای مادر بنام اسپرماتوگونی وجود دارد

اسپرماتوگونی- اسپرماتوسیتها- اسپرماتید- اسپرم تبدیل می‌شوند

ب : بافت بینابینی

بافت بینابینی از بافت پیوندی بین لولهای پر از رگهای ظریف ساخته شده است

در ناحیة بین لولههای سلولهای لیدیگ،فیبروبلاست،ماکروفاژ،

/ 0 نظر / 331 بازدید