دستگاه گردش خون و لنف

رگهای خونی

رگهای خونی دارای سه طبقه است.

طبقه داخلی که شامل آندوتلیوم است.

طبقه میانی شامل غضله صاف است.

طبقه خارجی شامل بافت پیوندی است.

 

سرخرگها  بر سه نوعند:

-         سرخرگ ارتجاعی بزرگ

-         سرخرگ ماهیچه‌ای ( متوسط وکوچک)

-         شریانچه

سرخرگ ارتجاعی:  شامل آئورت،کاروتید اصلی و ایلیاک اصلی می‌باشد.

طبقه داخلی : آندوتلیوم است.

طبقه میانی : دارای تیغههای ارتجاعی و بزرگترین طبقه است.

طبقه خارجی : نازکتر و دارای کلاژن است که بطور طولی قرار گرفته است.

سرخرگ ماهیچه ای: شامل سرخرگهای طحال و مزانتری است.

طبقه داخلی : آندوتلیوم

طبقه میانی : دارای ماهیچه حلقوی و تیغههای ارتجاعی خارجی است.

طبقه خارجی:  دارای رشته‌های کلاژن فراوان است.

طبقه میانی و خارجی به یک قطر هستند.

شریانچه:

طبقه داخلی :  آندوتلیوم

طبقه میانی : تیغه ارتجاعی بین طبقه داخلی و میانی ماهیچه‌ای قرار دارد.

طبقه خارجی:  بدون تیغه ارتجاعی یا دارای کمی تیغه ارتجاعی است.

 

مویرگها :

اندوتلیوم آن تک لایه‌ای است که بر روی غشای پایه قرار دارد.

پری‌سیتها در خارج غشای پایه است و چند استعدادی‌اند.

زواید سیتوپلاسمی این سلولها دیوارة مویرگها را احاطه می‌کند.

 

مویرگها سه گروه‌اند. 1- پیوسته 2-منفذ دار 3-سینوزوئید.

 

مویرگهای پیوسته :

فراوانترن مویرگ هستند.

در ریه – پوستمغز و ماهیچه یافت میشوند.

 

مویرگهای منفذدار:

فضای بین سلولیهای آندوتلیومی بوسیله یک دیافراگم پوشیده شده است.

در پرزهای روده کوچک ، غدد مترشحه داخلی و کلافه خونی کلیه وجود دارد.

 

سینوزوئید :

سینوزوئیدها نامنظم هستند:

فضاهای بین سلولی بزرگی بین سلولهای آندوتلیومی وجود دارد.

نه تنها اجازه خروج پلاسما را می‌دهد بلکه عبور عناصر خونی را تسهیل می‌نماید.

در کبد، طحال،مغز استخوان و کلافه خونی وجود دارد.

 

سیاهرگها :

بازگشت خون از مویرگها به قلب توسط پشت مویرگها،وریدچه و سیاهرگ صورت می‌گیرد. پشت مویرگها دو کار مهم انجام می‌دهند:

فشار خون پشت مویرگی کمتر از مویرگ و کمتر از فشاربافتی اطراف است بعضی ازمواد که از مویرگها خارج شده‌اند وارد پشت مویرگ و سپس به خون وارد میشوند.

لکوسیتها با عبور از فضای بین سلولهای آندوتلیومی پشت مویرگها به محل عفونت می‌رسند.

پشت مویرگها :

دولایه‌ای هستند شامل

/ 0 نظر / 116 بازدید