معرفی کامل رشته زیست شناسی - گرایش علوم گیاهی

اهمیت این شاخه با توجه به نیازمراکز پژوهشی به کارشناسی علوم گیاهی آشنا به مسائل گیاه شناسی و فیزیولوژی گیاهی،نیاز علوم گیاه پزشکی به کارشناسان علوم گیاهی، نیاز به کارشناسان علوم گیاهی درکشاورزی و صنایع دارویی، غذایی و چوب و کاغذ و … نیاز به کارشناسان علوم گیاهی درمسائل محیط زیست، رفع نیازمندیهای علوم طبیعی و باغهای کشاورزی به کارشناسان علومگیاهی و پاسخگویی به نیاز مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه تربیت مدرس و محقق علومگیاهی بخوبی روشن می شود.

ماهیت
:

این رشته که یکی از شاخه های زیستشناسی است، صرفاً موارد مربوط به گیاه را اعم از گیاهان اولیه تا امروزی بررسی میکند و دارای زمینه های مختلفی مانند: گیاه شناسی، فیزیولوژی گیاهی، ریخت زایی واندام زایی در گیاهان، بیوشیمی و جلبک شناسی است
.

علوم گیاهی دارای دو بخشعمده “فیزیولوژی” و “سیستماتیک” است که بخش فیزیولوژی به شناخت زندگی گیاهان واندامهای مختلف یک گیاه می پردازد و بخش سیستماتیک نیز درباره اسامی و طبقه بندیگیاه می باشد
.”

در حال حاضر دانشجویان کارشناسی علوم گیاهی، اطلاعاتی عمومیدر مورد گیاهان و جانوران در دو بخش فیزیولوژی و مباحث مربوط به آن و بخش سیستماتیکبه دست می آورند یعنی دروس آنها جنبه تخصصی ندارد و۱۱۸واحد درسیگرایش علوم گیاهی با واحدهای درسی گرایش علوم جانوری یکسان است و هر دانشجوی علومگیاهی تنها ۱۷ واحد تخصصی می گذراند که البته از این ۱۷ واحد نیز ۴ واحد اختیاریاست و می تواند این ۴ واحد را از دروس گرایشهای دیگر انتخابکند.”

فرصت های شغلی

برای یک دانش آموخته علوم گیاهی (در حدلیسانس)

حضور کارشناسان علوم گیاهی در موسسه های تحقیقاتی و اجرایی کشورامری ضروری است تا بتوان محیط زیست ایران را به خوبی حفظ کرد اما به گفته اساتید ودانشجویان علوم گیاهی در حال حاضر فارغ التحصیلان دوره لیسانس این رشته موقعیتهایشغلی مناسبی ندارند. چون دانش و اطلاعات ان ها جنبه تخصصی ندارد و موسسات و مراکزتحقیقاتی و اجرایی بیشتر مایلند که نیروهای مورد نیاز خود را از میان فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد و یا دکترای این رشته انتخاب کنند.

برایمثال یک دانشجوی شهرستانی می تواند احیاگر گیاهان منطقه زندگی خود باشد و یا باتوجه به اهمیت گیاهان دارویی و روی آوردن مردم به این دسته از گیاهان، می تواندگیاهان دارویی شهر خود را شناسایی کرده و خواص آن ها را بررسی کند چون آب و هوایمتغییر کشور ما مهمترین عامل در تاثیرات دارویی یک گیاه است و در نتیجه گیاهاندارویی کشور ما ویژگی های نادری دارند

از سوی دیگر اگر کسیدر این رشته خودش سرمایه گذاری کند و متاثر از محیط نشود، می تواند در بخش هایکشاورزی – زیست، ژنتیک و بیوتکنولوزی فعالیت داشته باشد.

و بالاخره زمینه تحقیقاتی در اینرشته بسیار گسترده است چونحدود یک پنچم گونه های گیاهی ایران،بومی کشورمان هستندو این زمینه خوبی برای تحقیقات است و بسیاری از تحقیقاترا نیز می توان با امکانات اندک و در یک آزمایشگاه کوچک و یا در خانه انجام داد. درواقع باید گفت که ما در زمینه گیاه شناسی کاری نکردیم که بررسی کنیم آیا موقعیتکاری در این رشته وجود دارد یا خیر؟

علوم گیاهی آنقدر بزرگ است که ما در چهار رشته خزه شناسی، جلبکشناسی، قارچ شناسی و سرخسشناسی یا متخصص نداریم و یا تعداد متخصصان از انگشتان یکدست کمتر است.در نتیجه کسی که در یکی از رشته های فوق متخصص شود، موقعیتکاری خوبی به دست می آورد. همچننی اگر یک متخصص علوم گیاهی در زمینه سیستماتیک وفیزیولوژی گیاهان دارویی قوی باشد، مراکز زیادی او را جذب خواهدکرد.
علاوه بر وزارت آموزش و پرورش و مراکز تحقیقاتیو آزمایشگاهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری، وزارتکشاورزی، وزارت جهاد سازندگی از جمله سازمانهایی هستند که می توانند فارغ التحصیلاین رشته را جذب کنند. همچنین یک لیسانس علوم گیاهی می تواند در موسسه های خصوصیپرورش گل و گیاه مشغول به کار گردد.

توانایی های جسمی، علمی، روانی و … مورد نیاز و قابل توصیه
الف :توانایی علمی: حافظه خوب یاور خوبی برای دانشجویان این رشته است.
چون در رشته علوم گیاهی ما با گونه های زیادی از گیاهان سر و کار داریم، دانشجو باید یک مقدار محفوظات داشته باشد اما این به آن معنا نیست که همه چیز را حفظ کند بلکه باید اصول را یاد بگیرد و در بقیه موارد از کتابها به عنوان راهنما استفاده کند.
ب:توانایی جسمی
ج: علاقمندیها
یک دانشجوی علوم گیاهی باید به گیاهان عشق بورزد چرا که باید روزهای بسیاری را در طبیعت به شوق یافتن گیاهان مختلف سپری کند و یا ساعت های متوالی در آزمایشگاه با صبر و حوصله به بررسی اندام های یک گیاه بپردازد.
*****منبع: پارس بیولوژی*****

/ 1 نظر / 46 بازدید