بافت پوششی Epithelial Tissue

بافت پوششی   Epithelial Tissue

بافت پوششی بیرونی‌ترین و درونی‌ترین سطح هر اندام رامی‌پوشاند. مانند آندوتلیوم (پوشش درونیرگهای خونی) یا مزوتلیوم (پوشش سطحبیرونیقلب،ششودستگاهگوارش). این نوع بافت ممکن است از اکتودرم ، مزودرم و یا آندودرم منشا بگیرد. برای مثالپوششپوستاکتودرمی است ولی پوشش رگهای خونی مزودرمی است. بافت پوششی اندام ممکن استدارای برجستگی (جوانه چشایی) ، چین خوردگی (کریپتهای روده) ، و یا پرز (رودهکوچک) باشد این ساختارها سطح اندامهای مربوطه را افزایشمی‌دهند.

بافتهای پوششی در بدن وظایف متعددی دارند بافت پوششی بر روی بخشغیر سلولی قرار گرفته است که باعث ارتباط پوشش اندام با بافتهای زیرین می‌شود اینقسمت غشای پایه نام دارد که در اغلب اندامها دیده می‌شود. به استثنای سینوزوئیدها ومویرگهای لنفی که غشای پایه ممتد ندارند. غشای پایه شامل گلیکوپروتئینهایی به ناملامینینوانتاکتین. رشته کلاژنIV و رشته‌های شبه کلاژن (شبکه ای) است. پروتئینی به نامهپارینسولفاتوفیبرونکتیناز دیگرترکیبات غشای پایه است.

ساختار انواع بافتهای پوششی

بافت پوششی به دو شکل ساده (تک لایه‌ای) ومطبق (چند لایه‌ای) در بدن وجود دارد.

بافت پوششی ساده:این نوع بافت فقطدارای یک لایه سلولی است که بر روی غشای پایه قرار گرفته است این بافت سه نوع است. بافت پوششی ساده مکعبی ، بافت پوششی ساده استوانه‌ای و بافت پوششی ساده سنگفرشی ازانواع این بافتها هستند.

بافت پوششی مطبق

وظایف بافت پوششی

بافت پوششی به عنوان محافظ بدن و ترشح مواد مانند غدد ترشحی درون ریز و برون ریز و دفع مواد مانند بافت پوششی کلیه و جذب مواد مانند بافت پوششی روده و دریافت حس مانند مخاط بینی و نرم کردن مانند مخاط روده و تکثیر مانند بیضه و تخمدان نقش دارد.

/ 0 نظر / 42 بازدید