دستگاه غده‌های درون ریز

آدنوهیپرفیز که از اکتودرم دهانی در جنین منشأ می‌گیرد

نوروهیپوفیز که از اکتودرم عصبی در جنین منشأ می‌گیرد

ادنوهیپوفیز دارای نواحی بخش لوله‌ای،لوب پیشین و بخش میانی می‌باشد

نوروهیپوفیز شامل ساقة عصبی )ناحیه تیغی)میانی،ساقة قیفی و لوب پسین است

لوب پیشین :

بشکل صفحات یا گروههای نامنظم کوچک سلولی است که رشته‌های ریتکولر پشتیبان آن می‌باشد.

سینوزویید در فواصل طنابهای سلولی قرار دارد.

شش هورمون تولید می‌کند.

دارای سه نوع سلول می‌باشد،اسیدوفیل،بازوفیل (کروموفیلها) و کروموفوبها.

اسیدوفیلها دارای دو نوع سلول می‌باشند: سوماتوتروپها که هورمون رشد را تولید می‌کند.

و ماموتروپها که پرولاکتین ایجاد می‌کنند.

بازوفیلها سه نوع سلولند:

تیرتروپ که TSH تولید می‌کند.

کورتیکوستروبها که ACTH تولید می‌کند.

گونادوتروپها که FSH و LH تولید می‌کند.

کروموفوبها رنگ ناپذیرند. سیتوپلاسم شفافی دارند

وظایف هورمونهای اصلی لوب پیشین :

هورمون رشدGH )یا (STH پروتئین ساده‌ای است که رشد بدن را بوسیله افزایش سنتز پروتئین در انواع سلولها تحریک می‌کند.

2-پرولاکتین(هورمون شیرساز): پروتئین ساده است که ترشحات حبابهای غدة پستانی را تحریک می‌کند.

3-ACTH : پلی‌‌پتپیدی است که هیپرتروفی طبقة رشته‌ای و مشبک غدة فوق کلیوی و آزاد شدن گلوکوکورتیکویید را تحریک می‌کند.

سلولهای ایجاد کنندة ACTH هورمون لیپوتروپین (LTH) را تولید می‌کند.

آندروفین (شبه مورفین)نیز توسط این سلولها تولید می‌شود.

4-:TSH گلیکو پروتئینی است که ترشح هورمون تیرویید را تحریک می‌کند

5-:FSH گلیکو پروتئینی است که رشد فولیکولهای اولیه را در جنس ماده و اسپرماتوژنز رادر نر آغاز می‌کند

6-LH یا ICSH در مرد:  یک گلیکو پروتئین است که برروی سلولهای بنیابینی غدد تناسلی نر اثر می‌کند و باعث تولید تسترسترون می‌شود

بخش میانی :

در بعضی از ماهیها،دوزیستان و میمونها این بخش مشخص و رشد کرده است

سلولهایش MSH تولید می‌کنند

در دوزیستان MSH رنگی شدن سطح پوست را بوسیلة پراکنده شدن ملانوزومها در سلولهای ملانوفور افزایش می‌دهد

لوب پسین :

لوب پسین یا نوروهیپوفیز تجمعی از رشته‌های عصبی بدون مییلین است

دو نوع هورمون ADH و اکسی توسین از این ناحیه آزاد می‌شود

سلولهای لوب پسین بنام سلولهای عصبی- ترشحی نیز خوانده می‌شوند

تیرویید :

تیرویید فولیکولهایی دارد که سلولهای پوششی آن دو هورمون تیروکسین و تری یدوتیروئین را ترشح می‌کنند

هورمون ذخیره شده در داخل حفرة فولیکولی مادة کولویید بی‌شکل است

اعصاب بدون مییلین در فضای بین فولیکولی وجود دارند

سلولهای پوششی ممکن است مکعبی کوتاه یا استوانه‌ای باشد

سلولهای پارافولیکولر در انسان خیلی کمتر از سلولهای پوششی است، تماسی با حفرة فولیکول ندارد و تیروکسین ایجاد نمی‌کنند. این سلولها کلسی تونین ترشح می‌کنند که یک هورمون مهم در کاهش کلسیم خون است

در غیرپستاندار،سلولهای پارافولیکولر غدة مخصوصی بنام جسم اولتی موبر انشیال را می‌سازند که همان کار را انجام می‌دهد

در پستانداران این سلولها از سلولهای هلال عصبی منشأ می‌گیرند

هورمون تیرویید تأثیرات زیادی در بدن اعمال می‌کنند از جمله:

-متابولیسم اکسیداتیو را افزایش می‌دهد

-در تنظیم حرارت بدن دخالت دارد

-

/ 0 نظر / 81 بازدید