بافت ماهیچه‌ای Muscular Tissue

بافت ماهیچه‌ایMuscular Tissue 

سه نوعبافتماهیچه‌ایصاف ، مخطط و ماهیچه قلب وجود دارد ماهیچه قلب وجود دارد. ماهیچه صافدوکی شکل است و فیلامنتهای آناکتین،میوزینودسمینهستند. علاوه بر تفاوتهایی که در ترکیبشیمیایی فیلامنتها وجود دارد طرز قرار گرفتن فیلامنتها متفاوت است. ماهیچه صاف ازنظر عملکرد غیر ارادی است و فعالیت آن را عوامل خارجی کنترل می‌کنند در حالی کهعملکرد ماهیچه مخطط ارادی و قابل کنترل است.


هر ماهیچه از چند رشته یا فیبرساخته شده است که واحد ساختاری ماهیچه‌ها مشابه سلولها در بافتهای دیگر بدن است. هرفیبر ، علاوه بر ویژگیهای سلول بدن ، فیبریل نیز دارد. فیبریلها از فیلامنتها ساختهشده‌اند. ماهیچه قلب تشابه بسیار با ماهیچه مخطط دارد، تفاوتهایی نیز در ساختار آنمشاهده شده است برای مثال سارکولم در دو ماهیچه با یکدیگر تفاوت دارند و به جایتریاد در ماهیچه مخطط ، دیاد در ماهیچه قلب وجود دارد. وجود صفحات ارتباطی تفاوتدیگر ماهیچه قلب و ماهیچه مخطط است.

/ 0 نظر / 62 بازدید