گیاهانی که در هوا رشد می کنند

گیاهان اپی فیتی وجود دارند که به کمک گیاهان دیگر، در هوا رشد می کنند؛ اغلب این گیاهان روی پوست درختان زندگی می کنند. ریشه های گیاهان اپی فیت به پوست درختان می چسبند.

هنگامیکه بارش صورت می گیرد، خرده آشغال، ذرات کوچک خاک، شن و ... از روی شاخ و برگ ها به سمت پایین و تنه شسته می شوند.

گیاهـان اپی فیت خرده آشغال ها، خرده سنـگ، خـاک، شـن و ذرات ریـز شسته شده را جذب می کنند و به این ترتیب عناصر غذایی مورد نیاز خود را تامین می کند.

Epiphytic Bromeliad(Bromeliad)

 

Ball Moss(Tillandsia recurvata)

 

Epiphytic Tank Bromeliad(Bromeliad)

 

Epiphytic Orchid(Cattleya)

/ 0 نظر / 9 بازدید