کاربردهای مختلف بیوتکنولوژی میکروارگانیسم ها

تکنیک های DNA نوترکیب

در این تکنیک یک ژن مخصوص مورد نظر از یک ارگانیسم گرفته شده و توسط ناقل مخصوص به ارگانیسم دیگر انتقال داده می شود و در آن تبیین می گردد. این تکنیک سبب حل بسیاری از مشکلات و بهبود عملکرد متفاوت در صنایع غذایی گردیده است.

تکنولوژی DNA نوترکیب می تواند برای افزایش زمان عمر نگهداری (Shelf life)، تغییر از نظر جنبه های حسی و بهبود ویژگیهای فرایند مورد استفاده قرار گیرد برای مثال به منظور افزایش ویسکوزیته مایع در محصولات گوجه فرنگی از قبیل آب و رب گوجه ویسکوزیته مایع به طور اصلی وابسته به وجود پکتین، پلی ساکارید ساختمانی که در طی فرایند رسیدگی گوجه فرنگی توسط آنزیم پلی گالاکتور و ناز شکسته می شود می باشد، درگوجه فرنگی هایی که دستکاری ژنتیکی شده اند و دارای میزان کمتری آنزیم پلی گالاکتوز و ناز هستند، افزایش عملکرد آب و رب گوجه و همچنین افزایش ویسکوزیته مایع آن نسبت به گوجه هایی که دستکاری نشده بودند مشهود است.

خواص حسی از قبیل رنگ یا طعم را نیز می توان به وسیله تکنیک DNAی نو ترکیب تغییر داد. دو پروتئین بسیار شیرین تائوماتین ومونلین به وسیله دو میوه آفریقایی Thaumaticiccus daneilli و Discoreoplylhum Cumminsii تولید می شوند ژن تائوماتین اخیراً در سیب زمینی به عنوان یک سیستم الگو شناسایی شده است در حالی که ژن مونلین درگوجه فرنگی وکاهو به منظور افزایش طعم تبیین گردیده است.

تولیدات میکروبی

یکی از وسیع ترین کاربردهای بیوتکنولوژی استفاده از میکروارگانیسم ها برای تولیدات متنوع و پیچیده و در بعضی موارد خود آنها می باشد. یکی از پرمصرف ترین استفاده کنندگان از میکروارگانیسم ها در جنبه های مختلف صنایع غذایی می باشدکه کاربرد از میکروارگانیسم را به مدت قرنها پیشینه کار خود قرار داده است.

آنزیمولوژی
 صنایع غذایی بزرگترین مصرف کننده آنزیمهاست اغلب آنزیمها برای تبدیلات زیستی و استفاده غذایی که به طورسالم شناخته شده اند General Recognized As (safe) از میکروارگانیسم ها، گیاهان و حیوانات اشتیاق یافته اند و مورد تثبیت قرار گرفته اند. افزایش پایداری حرارتی آنزیمها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا واکنشهای آنزیمی در دماهای بالا دارای فواید زیادی هستند. مثلا باعث کوتاه تر شدن زمان لازم برای انجام واکنش می شوند. واکنش کمتر در معرض خطر آلودگی میکروبی قرار می گیرد. ضمناً در این حالت نیازی به خشک کردن محیط واکنش نیست که این امر به ویژه در واکنشهای گرما زا حائز اهمیت است.

ویتامین ها

میکروارگانیسم ها می توانند در تولید ویتامین هایی نظیر تیامین، ریبوفالوین، اسید فولیک، اسید پانتوتنیک، پیریدوکسال و ویتامین B12 به کار روند علاوه بر این مراحل معینی از سنتز سایر ویتامین ها می توانند با استفاده از میکروارگانیسم ها انجام شوند، مراحلی نظیر اکسیداسیون D سوربیتول به سوربوز در تولید اسید آسکوربیک توسط باکتری استوباکترساب اکسید انس.

/ 0 نظر / 105 بازدید