خون

در هر میلیمتر مکعب خون حدود 5 میلیون گلبول قرمز وجود دارد.

تعداد گلبولهای قرمز خون در ارتفاع بالا هشت میلیون در میلیمتر مکعب است.

در ارتفاعات مادهای بنام اریتروپویی تین از کلیه ترشح میشود و باعث افزایش تعداد گلبول قرمز میشود.

گلبول قرمز بدون هسته و اندامکهای درون سلول میباشد.

مهمترین جزء مواد آلی هموگلوبین است.

سه نوع هموگلوبین در انسان بالغ وجود دارد.

1-هموگلوبین (HbA)

2-هموگلوبین (HbAz)Az

3-هموگلوبین (HbF)F

گلبولهای سفید:

در هر میلی‌متر مکعب خونی 9000-7000 گلبول سفید است

تک هسته‌ای یا بدون دانه 

لنفوسیتها

منوسیتها

چند هسته‌ای یا دانه‌دار

اسیدوفیل

 بازوفیل

 نوتروفیل

لنفوسیتها:

قطر آنها 5/7 میکرون است.

هسته درشت و سیتوپلاسم کم است.

منوسیتها:

قطر آن 15 میکرون است

هسته در جوانی بیضی،سپس لوبیایی و در پیری به شکل نعل اسب است.

گلبولهای سفید چند هستهای :

نوتروفیل

اندازه آن دو برابر گلبول قرمز هستند.

هسته 5-3 قسمتی

65%کل گلبولهای سفید خون است.

دارای جسم بار هستند. در سیتوپلاسم آن لیزوزوم وجود دارد.

2 -بازوفیل

سلولهای گرد با هسته دو قسمتی

5/0% کل گلبولهای سفید را تشکیل میدهند.

اسیدوفیل یا ائوزینوفیل :

هسته دو قسمتی و سیتوپلاسم قرمز نارنجی

پلاکتها:

کوچکترین سلول بافت خونی است.

یک سوم پلاکتها در طحال ساخته میشود.

تعداد آنها 250000 در هر میلی متر مکعب خون است.

هسته ندارند.

خونسازی :

مواد لازم : ویتامین A ، C ، B12 و هموپویی تین که از غدد طاق و تنه معده ترشح میشود.

در جنین خونسازی در کیسه زرده،مزانشیم،رگهای خونی ،

/ 0 نظر / 91 بازدید