# کارشناسی_ارشد

رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی

رشته امتحانی موارد امتحانی ضرایب به ترتیب دروس از راست به چپ کدرشته ها >>>>>>>>                          1206   بیوشیمی 1زبان عمومی وتخصصی2 سلولی مولکولی3 بیوشیمی4ژنتیک5 شیمی-فیزیک6 بیوفیزیک 2-5/1-3-5/1-1-1 علوم گیاهی 1زبان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 86 بازدید

رشته های دوره فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(زیست شناسی)

رشته تحصلی نام درس تعداد واحد نام منابع درسی نام مولف-مترجم نام ناشر ملاحظا ت           گرایش بیوشیمی لیپید وقند 2 لیپدو قند لامع راد پیام نور ------- بیوشیمی غشاء 2 MEMBRANES AND THEIR CELLULAR  FUNCTION J.B.FIEAM-R.COLEIAN&R.H.N.MICHELL BLACKWELL-SCIENTIFIC-PUBJICATIONS این منبع ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 172 بازدید

رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد مرتبط با رشته زیست شناسی

کدرشته رشته امتحانی موارد امتحانی ضرایب به ترتیب    دروس 1401 علوم تشریحی آناتومی 1زبان عمومی2تشریح عمومی3بافت شناسی4زیست سلولی      5جنین شناسی 2.1.1.2.1 1402 بیوشیمی با لینی 1زبان عمومی2زیست شناسی3بیوشیمی عمومی4شیمی آلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید