استخوان

استئوسیتها

استئوبلاستها

استئوکلاستها

سلولهای اجدادی استخوان

استئوسیتها

سلولها ستارهای اند.

دارای لاکونا در اطراف خود هستند.

توسط زواید سیتوپلاسمی بنام کانالیکول با یکدیگر مرتبط هستند

 

استئوبلاستها:

سلولهای چند ضعلی هستند با آنزیم فسفاتاز قلیایی که قادرند ماده زمینه‌ای  را بسازند. به همین دلیل سلولهای سازنده خوانده می‌شوند.

 

استئوکلاستها

این سلولها از منوسیتهای خونی بوجود می‌آیند.

مسئول تجزیه ماده زمینه‌ای استخوان در زمان استخوان سازی هستند.

بنام سلولهای مخرب معروفند.

در زمان کمبود کلسیم خون،استوکلاستها کلسیم را از استخوان گرفته به جریان خون می‌دهد.

سلولهای اجدادی

این سلولها در ضریع،آندوسیتوم  پره‌ای است که داخل حفره استخوانی را می‌پوشاند.)و اطراف کانالهاورس یافت میشود.

انواع استخوانها دونوعند: استخوان متراکم- استخوان اسفنجی

استخوان متراکم

دارای یک حفره مرکزی بنام مغز استخوان است که با آندوسیتوم پوشیده شده است.

پرده روی استخوان را ضریع می‌نامند و طبقه خارجی ضریع شامل کلاژن I است.

سیستم هاورس دارای یک کانال مرکزی است.

تعدادی کانالهای عرضی وجود دارد بنام کانالهای ولکمن

استخوان اسفنجی

دارای سیستم هاورس ناقص‌اند

دارای حفره‌های کوچک و بزرگ‌اند.

اطراف استخوان اسفنجی صفحه نازکی از استخوان متراکم قرار دارد.

مفاصل استخوانی  دو نوع اند:

مفاصل ثابت

مفاصل متحرک

نوع بافت پیوندی در مفصل ثابت  سه نوع اند:

-رابط پیوندی

-رابط غضروفی

-رابط استخوانی

در مفصل متحرک فضایی وجود دارد که شامل غضروف مفصلی،کپسول مفصلی و دیسک مفصلی می‌باشد.

غضروف مفصلی:

غضروف آن از نوع شفاف

بدون پری کندریوم

سلولهای آن کندروسیت و فیبروبلاست می‌باشد.

کپسول مفصلی :

کپسول مفصلی اطراف حفره مفصلی و درون غضروف مفصلی قرار دارد.

طبقه خارجی کپسول از رشته‌های کلاژن ساخته شده است.

طبقه داخلی که سطح حفره را می‌پوشاند پرده سینوویال نام دارد.

دیسک مفصلی:

یک صفحه نازک از غضروف رشته‌ای است و مدور می‌باشد.

استخوانسازی  دو نوع است:

استخوانسازی جنینی یا اولیه که دو نوعند:

/ 0 نظر / 26 بازدید