همه چیز درباره نانو تکنولوژی

درست همان روشی که در طبیعت برایتولید کردن حاکم است . مجموعه های طبیعی ، ترکیبی از دانه های مادون ریز قابل تشخیصبا خواص مشابه و یا متفاوت با اندازه های در حدود نانو است .

اثر تحقیقات در فناوریهای مادون ریز هم اکنون در درمانبیماریها و یا دست یافتن به مواد جدید به ظهور رسیده است . موارد بسیاری در مرحلهتحقیقات کاربردی و آزمایشی است .اکنون ساخت رایانه های بسیار کوچکتر و میلیونها بارسریعتر در دستور کار شرکتهای تحقیقاتی قرار دارد

 

در بیانی کوتاه نانوتکنولوژی یک فرایند تولید مولکولی است . همانطور که طبیعت مجموعه ها را بطور خودکار مولکول به مولکول ساخته و روی هممونتاژ کرده است ، ما هم باید برای تولید محصولات جدید ، با این اعتقاد که هرچه درطبیعت تولید شده قابل تولید در آزمایشگاه نیز هست ، نظیر طبیعت راهی پیدا کنیم . البته منظور این نیست که چند هسته از مواد راپیدا کنیم و با رساندن انرژی و خوراکپس از چند سال یک نیروگاه از آن بسازیم که شهری را برق دهد . بلکه برای ترکیب وتکامل خودکار تولیدات مادون ریزکه به نحوی در مجموعه های بزرگتر مصرف دارد ، راهیبیابیم . در اندازه های مادون ریز ، روشها و ابزارآلات متعارف فیزیکی مانند تراشیدنو خم کردن و سوراخ کردن و...جوابگو تیستند

 

برای ساختن ماشینهای ملکولی باید روش پروسه های طبیعی رادنبال کرد

 

با تهیه نقشه های ساختاری بدن یعنی آرایش ژنها و DNA کهژنم نامیده شده است و به موازات آن دست یافتن به تکنولوژی مادون ریز ، در دراز مدتتحولات بسیاری در هستی ایجاد خواهد شد . تولید مواد جدید ، گیاهان ، جانداران و حتیانسان متحول خواهد شد . اشکالات ساختاری موجودات در طبیعت رفع می شود و با ترکیب وخواص اورگانیک گیاهان و جانوران ، موجودات جدیدی با خواص فوق العاده و شخصیتهایمتفاوت بوجود خواهد آمد .آینده علوم و مهندسی که چندین گرایشی Multi- Disciplinary )) است ، به طرف تولید ماشینهای مولکولی سوق داده خواهد شد تا در نهایت بتواندمجموعه های کارآیی از پیوندهای ارگانیک و سایبریک را عرضه نماید

 

هستی را به رایانه ( سخت افزار ) و برنامه ( نرم افزار ) که دو پدیده مختلف ولی ادغام شده هستند ، می توان تشبیه کرد . سخت افزار مصداق ماده ( اغلب اتم هیدروژن ) و نرم افزار یا برنامه ، قابلیت نهفته در خلقت آن است

 

اتم به نظر ساده و ابتدایی هیدروژن در طی میلیاردها سال باقابلیت نهفته در خود توانسته است میلیونها نوع آرایش مختلف را در هستی بوجود آورد . بشر از بوجود آوردن اساس ماده عاجز است . ولی در برنامه ریزیهای جدید و یافتن اشکالدیگری از آنچه در طبیعت وجود دارد ، پیش خواهد رفت . طبیعت را خواهد شناخت و بهاصطلاح ، قفلهای شگفت آور آن را باز خواهد کرد . احتمالا انسان در شرایط مناسبتریاز درجه حرارت و فشار که درتشکیل طبیعی مواد مختلف از هیدروژن لازم است ، بتوانداتمهای مورد نباز خود را تولید کند ، سیارات دیگری را در نهایت در اختیار بگیرد وبعید نیست که نواده های دوردست ما بتوانند در نیمه های راه ابدیت در اکثر نقاط جهانهستی و کهکشانها سکنی گزینند

 

به احتمال زیاد قبل از پایان هزاره سوم انسانها در بدن خودانواع لوازم مصنوعی و دیجیتالی راخواهند داشت. . از بیماری ، پیری ، درد ستون فقرات، کم حافظه ای و... رنج نخواهند برد .قابلیت فهم و تحلیل اطلاعات در مغز آنها درمقایسه با امروز بی نهایت خواهد شد . در هزاره های آینده انسانهای طبیعی مانندامروز احتمالا برای مطالعات پژوهشی نگهداری شده و به نمونه های آزمایشگاهی و بطورحتم قابل احترام تبدیل خواهند شد و مردمان آینده از اینهمه درد و ناراحتی که اجدادآنها در هزاره های قبل کشیده اند ، متعجب و متاثر خواهند بود

 

اکنون جا دارد همگام با تحولات جدید در مهندسی و علوم ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بطور جدی به پژوهشهای تکنولوژی مادون ریز مشغول شوند تاحداقل ما هم بتوانیم مرزهای دانش روز را به نسلهای آینده تحویل دهیم و در تشکلهایجدید هستی سهمی داشته باشیم . باشد هرچه زودتر به خود آییم و عمق شکوهمند و معجزهآسای اندیشه بشررا دریابیم و از کوتاه بینی و افکار فرسوده موروثی فاصله بگیریم . گفته شیخ اجل سعدی در آینده مصداق واقعی تری خواهد داشت

 

چهانتظاری باید از نانوتکنولوژی داشت: 

 

این تکنولوژی جدید توانایی آن را دارد که تاثیری اساسی برکشورهای صنعتی در دهه های آینده بگذارد . در اینجا به برخی از نمونه های عملی درزمینه نانوتکنولوژی که بر اساس تحقیقات و مشاهدات بخش خصوصی به دست آمده است ،اشاره می شود

 

انتظار می رود که مقیاس نانومتر به یک مقیاس با کاراییبالا و ویژگیهای منحصربفرد ، طوری ساخته خواهند شد که روش شیمی سنتی پاسخگوی اینامر نمی تواند باشد

 

نانوتکنولوژی می تواند باعث گسترش فروش سالانه 300میلیارد دلار برای صنعت نیمه هادیها و 900 میلیون دلار برای مدارهای مجتمع ، طی 10تا 15 سال آینده شود

 

نانوتکنولوژی ، مراقبتهای بهداشتی ، طول عمر ، کیفیت وتواناییهای جسمی بشر را افزایش خواهد داد

 

تقریبا نیمی از محصولات دارویی در 10 تا 15 سال آیندهمتکی به نانوتکنولوژی خواهد بود که این امر ، خود 180 میلیارد دلار نقدینگی را بهگردش درخواهد آورد

 

کاتالیستهای نانوساختاری در صنایع پتروشیمی دارایکاربردهای فراوانی هستند که پیش بینی شده است این دانش ، سالانه 100 میلیارد دلاررا طی 10 تا 15 سال آینده تحت تاثیر قرار دهد

 

نانوتکنولوژی موجب توسعه محصولات کشاورزی برای یک جمعیتعظیم خواهد شد و راههای اقتصادی تری را برای تصویه و نمک زدایی آب و بهینه سازیراههای استفاده از منابع انرژیهای تجدید پذیر همچون انرژی خورشیدی ارائه نماید . بطور مثال استفاده از یک نوع انباره جریان گذرا با الکترودهای نانولوله کربنی کهاخیرا آزمایش گردید ، نشان داد که این روش 10 بار کمتر از روش اسمز معکوس ، آب دریارا نمک زدایی می کند

 

انتظار می رود که نانوتکنولوژی نیاز بشر را به موادکمیاب کمتر کرده و با کاستن آلاینده ها ، محیط زیستی سالمتر را فراهم کند . برای

/ 1 نظر / 105 بازدید