آناتومی قلب anatomy heart

شریانهای کرونری

شریانهای کرونری از آئورت بیرون می‌آیند. آئورت ، شریانیا سرخرگ اصلی بدن می‌باشد که از بطن چپ ، خون را خارج می‌سازند. شریانهای کرونریاز ابتدای آئورت منشا گرفته و بنابراین اولین شریانهایی هستند که خون حاویاکسیژنزیاد را دریافت می‌دارند. دو شریان کرونری (چپ وراست ) نسبتا کوچک بوده و هر کدامفقط 3 یا 4 میلیمتر قطر دارند.

این شریانهای کرونری از روی سطح قلب عبورکرده و در پشت قلب به یکدیگر متصل می‌شوند و تقریبا یک مسیر دایره‌ای را ایجادمی‌کنند. وقتی چنین الگویی از رگهای خونی قلب توسط پزشکان قدیم دیده شد، آنها فکرکردند که این شبیه تاج می‌باشد به همین دلیل کلمه لاتینشریانهای کرونری (Coronary یعنی تاج) را به آنها دادند که امروزه نیز از این کلمه استفاده می‌شود. از آنجایی که شریانهای کرونری قلب از اهمیت زیادی برخوردار هستند، پزشکان تمامشاخه‌ها و تغییراتی که می‌تواند در افراد مختلف داشته باشد را شناسایی کرده‌اند. شریانهای کرونری چپ دارای دو شاخه اصلی می‌باشد که به آنها اصطلاحانزولیقدامیوشریان سیرکومفلکسیا چرخشی می‌گویند و این شریانها نیز به نوبهخود به شاخه‌های دیگری تقسیم می‌شوند.


این شریانها ، باعث خونرسانی به قسمتبیشتر عضله بطن چپ می‌شوند. بطن چپ دارای عضلات بیشتری نسبت به بطن راست می‌باشدزیرا وظیفه آن ، تلمبه کردن خون به تمام قسمتهای بدن است. شریانهای کرونری راست ،معمولا کوچکتر بوده و قسمت زیرین قلب و بطن راست را خونرسانی می‌کند . وظیفه بطنراست تلمبه کردن خون بهریه‌هامی‌باشد. شریانهایکرونری دارای ساختمانی مشابه تمام شریانهای بدن هستند اما فقط در یک چیز با آنهاتفاوت دارند که فقط در زمان بین ضربانهای قلب که قلب در حالت ریلکس و استراحت قراردارد، خون دراین شریانها جریان می‌یابد.

وقتی عضله قلب منقبض می‌شود، فشارآن به قدری زیاد می‌شود که اجازه عبور خون به عضله قلب را نمی‌دهد، به همین دلیلقلب دارای شبکه موثری از رگهای باریک خونی است که تمام نیازهای غذایی و اکسیژنرسانی آن را به خوبی برآورده می‌کند. در بیماران کرونری قلب ، شریانهای کرونری تنگو باریک می‌شوند و عضلات قلب از رسیدن خون و اکسیژن به اندازه کافی محروم می‌گردند.مانند هنگامی که که یک لوله آب به دلایل مختلفی تنگ شود و نتواند به خوبی آبرسانیکند.


در این صورت ، در حالت استراحت ممکن است اشکالی برای فرد ایجاد نشود،, اما وقتی که قلب مجبور باشد کار بیشتری انجام دهد و مثلا شخص بخواهد چند پله رابالا برود، شریانهای کرونری نمی‌توانند بر اساس نیاز اکسیژن این عضلات ، به آنهاخون و اکسیژن برسانند و در نتیجه شخص در هنگام بالا رفتن از پله‌ها دچاردردسینه و آنژین قلبیمی‌گردد. در چنین مواقعی اگر فرد کمی استراحت کند، دردمعمولا از بین خواهد رفت. اگر یک شریان کرونری به علت مسدود شدن آن توسط یک لختهخون ، به طور کامل جلوی خونرسانی‌اش گرفته شود، قسمتی از عضله قلب که دیگر خون بهآن نمی‌رسد، خواهد مرد و این یعنیسکته قلبی

 

.

/ 1 نظر / 50 بازدید
زهرا

متشکرم از شما .خیلی جذاب هست.